Još do besplatne dostave.

Opći uvjeti poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s podrocja varstva potrošnikov, na podlagi priporocil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino Maveron Online Store (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja Maveron d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga doloci uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno dolocata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamci, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogocajo hitro in ucinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih znacilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vkljucno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • nacin in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o nacinu placila;
 • podatki o casovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vracila izdelkov in o tem, ce in koliko takšno vracilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen ce Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej tocko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega narocila doloci enega od naslednjih nacinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne placa poštnih stroškov;
 • po poštnem povzetju, v tem primeru se placajo tudi poštni stroški.

4. Nacini placila

Trgovec uporabniku omogoca naslednje nacine placila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena (glej tocko 5.);
 • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski racun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predracunu, v tem primeru velja spletna cena (glej tocko 5.);
 • s placilno oziroma kreditno kartico (BA, Maestro, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa, Karanta, American Express), v tem primeru se k spletni ceni prištejejo 3 odstotne tocke za stroške izvedbe transakcije pri karticnem poslovanju;
 • s storitvijo Moneta, ki jo omogocata mobilna operaterja Mobitel in Simobil, v tem primeru se k spletni ceni prišteje 5 odstotnih tock za stroške storitve Moneta;
 • z obrocnim placilom do 10 obrokov brez obresti s kartico Diners Club, v tem primeru se k spletni ceni prišteje 7 odstotnih tock za stroške odobritve in izvedbe obrocnega nacina placila;

Placilo s placilno oziroma kreditno kartico ter obrocno placilo je možno samo, ce so podatki v profilu uporabnika za placnika enaki kot podatki v profilu uporabnika za imetnika placilne oziroma kreditne kartice.

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani nacin placila (glej tocko 4.).

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen ce je izrecno navedeno drugace. Cene v spletni trgovini B2B ne vsebujejo DDV oziroma je ta podatek izrecno naveden. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej tocki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko narocilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje narocila in nimajo vnaprej dolocene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in tocne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napacen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo narocila, to je od trenutka oddaje narocila do potrditve narocila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporocil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje narocilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi narocilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogocil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnicni koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnicni koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, ce si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški racun (glej tudi tocko 1.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • dolocitev kolicine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani kolicini, vkljucno z obracunanim davkom, ce se ta obracuna;
 • izbor nacina dostave izdelka (glej tudi tocki 3. in 10.);
 • izbor nacina placila (glej tudi tocko 4.);
 • pregled narocila z izbranim nacinom dostave izdelka in obracunanimi stroški dostave, ce se ti obracunajo ter
 • potrditev in oddaja narocila ter s tem zakljucek nakupa (glej tudi tocki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogocajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo narocila

Pred oddajo narocila je uporabniku (kupcu) prek graficnega uporabniškega vmesnika omogoceno, da s takojšnjim ucinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane kolicine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano kolicino posameznega izdelka in izracuna novo ceno tako spremenjene kolicine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obracunava pripadajoci davek, glede na davcno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo narocila je uporabniku (kupcu) prek graficnega uporabniškega vmesnika omogoceno, da s takojšnjim ucinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani nacin dostave izdelka;
 • spreminja izbrani nacin placila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Narocilo sprejeto

Po oddaji narocila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je narocilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati narocilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji narocila ne more spreminjati vsebine narocila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izcrpni podatki o statusu in vsebini posameznega narocila.

6.4. Narocilo potrjeno

Ce uporabnik (kupec) narocila ne preklice, gre narocilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu narocilo pregleda, preveri dobavljivost narocenih izdelkov in narocilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje tocnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporoceno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi narocila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu narocenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej tocko 7.).

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku narocene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporocilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouci uporabnika (kupca) tudi o politiki vracila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda racun v pisni obliki, z razclenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, ce je to potrebno in mogoce. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega narocila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi narocilo (glej tocko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vracilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema narocenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@maveron-fashion.com, sporoci, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri cemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odlocitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporocilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vracila izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporocila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni kolicini, razen ce so izdelki uniceni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova kolicina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Ce je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel narocene izdelke, fizicno poškodovan, ce v njem manjka vsebina ali ce kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije (glej tocko 15.). Možnost vracila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali ce je uporabnik (kupec) odprl varnostni pecat.

Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoce, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporocila o odstopu vrne vplacani znesek oziroma korišceni darilni bon, morebitne korišcene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vracilo vplacanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski racun uporabnika (kupca). Korišceni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, ce je tako navedeno na racunu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi racuna. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na racunu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Ce v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblašcenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in racunom. Proizvajalec oz. njegov pooblašceni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

10. Dostava

Trgovec bo narocene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, ce bo s tem lahko narocilo izpolnil ucinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju placa kupec tudi poštne stroške.

11. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zašcito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter placil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblašcena organizacija.

Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem casu s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Trgovca.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zašcito svojega racunalnika.

12. Varnost otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema narocil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkorišcala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali obcutka lojalnosti.

13. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

14. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo ocitne neresnice, so zavajajoca, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati casovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vkljucno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplacno, neizkljucno in casovno neomejeno prenaša na Trgovca.

15. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših moceh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravocasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogocil odstop od narocila ali spremembo narocila (glej tocko 5.).

Ceprav se Trgovec trudi zagotoviti natancne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolicne. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z narocenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizicnih poškodb, unicenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, ce pride do manjka vsebine v pošiljki ali ce pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem casu.

16. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s podrocja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen ucinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima doloceno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoc obrne na tel. št.: +386 40 630 068

  Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@maveron-fashion.com . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporocil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obvešcal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših moceh morebitne spore rešiti sporazumno. Ce sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izkljucno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišce v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporocil na sodišcu.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri cemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga podrocja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o cemer bo vsakic seznanil uporabnike na primeren nacin, kamor šteje zlasti obvešcanje prek spletne strani maveron-fashion.eu . Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja zacnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Ce je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem casu.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoci preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Ljubljani, dne 27.8.2010

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© Maveron Online Store. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

Na web mjestu Maveron Online Store, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Maveron Online Store
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.